MENU

LEVERINGSVOORWAARDEN

Leverings voorwaarden
Artikel 1 - Algemeen
1.1 In deze Leveringsvoorwaarden gelden voor: ”HAAGSE WESTLANDER PETFOOD”, Den Haag, Nederland. Hieronder wordt in plaats van HAAGSE WESTLANDER PETFOOD de afkorting HWP gebruikt, ook als andere diensten van toepassing zijn wordt steeds HWP gebruikt.
`Klant`: de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van HWP;
`Bevestiging`: de orderbevestiging
1.2 Deze Leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder `Leveringsvoorwaarden` op de sites van HWP. Op verzoek van de klant wordt door HWP een exemplaar per post verstuurd of als bijlage verstuurd bij de orderbevestiging.
1.3 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en HWP.
1.4 Een overeenkomst komt tot stand door het accorderen van de betaling van de order. De klant accepteert de Leveringsvoorwaarden door de betaling te verrichten.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die en behoeve van HWP worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door HWP worden ingeschakeld.
1.6 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met HWP zijn overeengekomen.
1.7 Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. HWP en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.8 HWP heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de HWP website te wijzigen.
Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van HWP zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. HWP behoud zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
2.2 Een overeenkomst tussen HWP en de klant komt tot stand nadat de klant de betaling van een order heeft verricht door op de verzend/betaalbutton in het betaalscherm te klikken. Door mondeling afspreken of schriftelijke afspraken, email berichten, sms berichten.
2.3 De administratie van HWP geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan HWP verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door HWP verrichte leveringen. HWP erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.4 De ontvangstbevestiging van een order c.q. bestelling wordt per e-mail verzonden op het moment dat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd. De verantwoordelijkheid voor het uitprinten van de ontvangstbevestiging berust bij de klant. Op verzoek van de klant wordt door HWP een exemplaar per post verstuurd.
2.5 De ontvangstbevestiging van een order c.q. bestelling aan de klant vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
het aantal, de prijs en omschrijving van het product dat door de klant gekocht is
klantgegevens als naam, relatienummer, afleveradres, factuuradres (indien anders dan afleveradres van de klant)
het ordernummer van de overeenkomst
op welk bezoekadres de klant een klacht kan indienen
Een kopie van de Leveringsvoorwaarden is beschikbaar op de website van HWP (www.kivo-denhaag.nl).
Artikel 3 - Prijzen, tarieven en betaling
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn aangegeven in Euro`s. Euro prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw, tva) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle betalingen met creditcard worden via PIN apparaat, iDEAL-Mollie verrekend, tenzij anders overeengekomen. De hiervoor genoemde betaalmethoden zijn tevens de enig geaccepteerde betaalmethoden met een creditcard.
3.3 Bij stornering van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn daarom het eigendom van HWP. Het retourneren van de goederen door de klant aan HWP is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.4 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt HWP het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.
3.5 Bij niet nakoming door de klant van wat over betaling is overeengekomen, is HWP gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
3.6 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van HWP, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan HWP zijn voldaan.
3.7 Betalingen aan HWP kan door contant betaling bij aflevering, ter plekke aan de deur, of u kunt vooraf het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL50 INGB 0007 9239 23 ten name van HWP.
Artikel 4 - Levering/leveringstermijnen
4.1 De levertijd bedraagt 5 werkdagen tenzij anders vermeld. Als hiervan onbedoeld wordt afgeweken zal de bestelling uiterlijk na 30 dagen worden afgeleverd.
4.2 Leveringen vinden plaats binnen regio Haaglanden met een bijdrage in de transportkosten , leveringen in Nederland worden met een hogere bijdrage in de transportkosten belast.
4.3 HWP rekent minimaal € 4,00 bij bestelling van 1 order. Bij bestelling van 80 euro en meer in 1 order, vervalt de bijdrage in de bezorgkosten. Van deze bijdragen in de bezorgkosten kan worden afgeweken wanneer dat op de website van HWP expliciet is aangegeven of is afgesproken tussen koper en verkoper.
4.4 De levertijd bedraagt 5 werkdagen, of een anders gemelde levertijd op de site, of in emailberichten. Van deze levertijden kan worden afgeweken als dat op de website van HWP of in emailberichten expliciet is aangegeven.
4.5 HWP kan bestellingen verwerken met verschillende levertijden. Eventueel kan een bestelling in delen worden afgeleverd. Er worden eventueel per zending verzendkosten in rekening gebracht. Kan HWP de bestelling niet in 1 keer afleveren, dan worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht.
4.6 HWP zal alles in het werk stellen om aanbiedingen die een feestdag betreffen (zoals moederdag, Valentijnsdag, Pasen, Kerst, enz), daadwerkelijk op die feestdag geleverd te zien. Voor te vroege of te late bezorging van een bestelling zijn wij echter niet aansprakelijk.
4.7 De door HWP opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.8 Bij niet bederfelijke goederen kan HWP gebruik maken van de fysieke distributie van de bestelling(en) van de klant gebruik van derde partijen zoals PostNL, Selektvracht, TNT, DHL, eigen besteldienst en anderen. De bestelling wordt (met uitzondering van zon- en feestdagen) zonodig tweemaal in de middagbezorging aangeboden. Bij niet thuis kan het pakket bij de buren afgeleverd aangeboden worden. De geadresseerde krijgt een kaartje in de brievenbus, waarop vermeld staat op welk nummer het pakket is afgeleverd. Indien de bestelling ook dan niet kan worden afgeleverd, dan vindt er een derde (en evt. vierde) aanbieding in de avonduren plaats. Pakketten die in het geheel niet kunnen worden afgeleverd, worden retour gezonden naar het HWP hoofdkantoor in Den Haag.
Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1 HWP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 6 - Risico
6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor HWP. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door HWP kunnen worden uitgesloten.
Artikel 7 - Bestellingen/communicatie
7.1 HWP kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en HWP, dan wel tussen HWP en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en HWP.
Artikel 8 - Afkoelingsperiode
8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met HWP te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
8.2 Indien de klant de overeenkomst als gevolg van artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, fax of brief) aan HWP te melden. De klant dient het product - na overleg met HWP - te sturen naar een door HWP vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet door de koper ongeschonden aan HWP worden geretourneerd in de originele verpakking. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
8.3 Indien de klant al enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met HWP ingevolge artikel 8.1. en 8.2 van deze Leveringsvoorwaarden heeft herroepen, zal HWP binnen 7 werkdagen nadat HWP het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, opdracht tot terugstorting op de bank- of girorekening van de klant geven.
8.4 HWP behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van de afkoelingsperiode wordt gemaakt.
8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van HWP schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal HWP de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. HWP heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
Artikel 9 - Garanties / retouren / annuleringen / mutaties
9.1 Vanwege de korte doorlooptijd van de order en het feit dat de orders vooraf betaald zijn door de klant, is het niet mogelijk om orders te muteren. Orders kunnen wel geannuleerd worden. De klant dient zich daartoe zo spoedig mogelijk in contact te stellen met de afdeling expeditie van HWP.
9.2 Door de afdeling verkoop wordt bepaald hoe de annulering plaats zal vinden, afhankelijk van de afleverstatus van de order. Indien de order al onderweg is naar de klant, dient men de order bij aflevering te weigeren. Nadat de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn, wordt het orderbedrag teruggegeven.
Artikel 10 - Klachten
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door HWP serieus in behandeling worden genomen.
10.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling verkoop van HWP onder vermelding van het ordernummer. Klachten kunnen op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur worden ingediend.
10.3 HWP zal binnen 2 werkdagen de klacht in behandeling nemen. HWP zal de klant hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.
10.4 Klachten aangaande breuk of onjuiste levering (indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de klant binnen 2 dagen na ontvangst van de order te melden bij de afdeling verkoop van HWP.
10.5 Door de afdeling verkoop wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de order wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag teruggegeven zodra de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.
10.6 Voor klachten aangaande de kwaliteit van de order, moet de klant zich binnen 1 week na de leveringsdatum in contact te stellen met de afdeling verkoop van HWP.
10.7 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het orderbedrag van de desbetreffende order teruggegeven. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.
Artikel 11 - Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
11.2 Creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door HWP in geen enkel bestand worden opgeslagen.
11.3 De klant kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van de klant die zijn opgenomen in het bestand van HWP. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.
Artikel 12 - De afdeling verkoop van HWP
12.1 De afdeling verkoop van HWP is op maandag tot zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op: kantoor: Leersumstraat 71 2546TG Den Haag: of magazijn Monsterseweg 11, 2291PG Wateringen
telefoon: 06 33139336 – 06 2450083
e-mail: klantenservice@kivo-denhaag.nl
12.2 Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met HWP via e-mail: klantenservice@kivo-denhaag.nl of per post.
Artikel 13 - Diversen
13.1 HWP zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten kunnen worden ontleend.
13.2 klantenservice@kivo-denhaag.nl is emailadres van www.kivo-denhaag.nl dit is een "URL" van HWP. HWP staat ingeschreven onder nummer 69513295 bij de Kamer van Koophandel Den Haag.
Artikel 14 - Toepasselijke recht en geschillenregeling
14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HWP is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen HWP en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Den Haag.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Gastenboek

  • 04-05-2018 - Hallo Amanda, zijn jullie vandaag open, ik zou graag eens...  lees meer
  • 21-12-2017 - Hoi Amanda ,

    Hallo Amanda

    Saartje de teckel werd helemaal wild toen...  lees meer
  • 14-12-2016 - Wat is de afmeting van de snuffelmat? lees meer
Plaats een bericht

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Retouren

Retouren bij producten, niet voor vers vlees: Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van je eigen huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van een vervoerder. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan je contact opnemen via info@kivo-denhaag.nl. Kivo zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

© 2013 - 2018 KIVO-DenHaag | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie