LEVERINGSVOORWAARDEN

Leverings voorwaarden
Artikel 1 - Algemeen
1.1 In deze Leveringsvoorwaarden gelden voor: ”Kivo-Den Haag”, Den Haag, Nederland. Hieronder wordt steeds Zentroa-D gebruikt, ook als andere diensten van toepassing zijn wordt steeds Zentroa-D gebruikt.
`Klant`: de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van Zentroa-D;
`Bevestiging`: de orderbevestiging
1.2 Deze Leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder `Leveringsvoorwaarden` op de sites van Zentroa-D. Op verzoek van de klant wordt door Zentroa een exemplaar per post verstuurd of als bijlage verstuurd bij de orderbevestiging.
1.3 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Zentroa-D.
1.4 Een overeenkomst komt tot stand door het accorderen van de betaling van de order. De klant accepteert de Leveringsvoorwaarden door de betaling te verrichten.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die en behoeve van Zentroa-D worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door Zentroa worden ingeschakeld.
1.6 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Zentroa-D zijn overeengekomen.
1.7 Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. Zentroa-D en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.8 Zentroa-D heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de Zentroa-D website te wijzigen.
Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Zentroa-D zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. Zentroa-D behoud zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
2.2 Een overeenkomst tussen Zentroa-D en de klant komt tot stand nadat de klant de betaling van een order heeft verricht door op de verzend/betaalbutton in het betaalscherm te klikken. Door mondeling afspreken of schriftelijke afspraken, email berichten, sms berichten.
2.3 De administratie van Zentroa-D geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Zentroa-D verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Zentroa-D verrichte leveringen. Zentroa-D erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.4 De ontvangstbevestiging van een order c.q. bestelling wordt per e-mail verzonden op het moment dat de klant de betaling van een order heeft geaccordeerd. De verantwoordelijkheid voor het uitprinten van de ontvangstbevestiging berust bij de klant. Op verzoek van de klant wordt door Zentroa-D een exemplaar per post verstuurd.
2.5 De ontvangstbevestiging van een order c.q. bestelling aan de klant vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
het aantal, de prijs en omschrijving van het product dat door de klant gekocht is
klantgegevens als naam, relatienummer, afleveradres, factuuradres (indien anders dan afleveradres van de klant)
het ordernummer van de overeenkomst
op welk bezoekadres de klant een klacht kan indienen
een kopie van de Leveringsvoorwaarden.
Artikel 3 - Prijzen, tarieven en betaling
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn aangegeven in Euro`s. Euro prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw, tva) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle betalingen met creditcard worden via PIN apparaat, Paypal en iDEAL-Mollie verrekend, tenzij anders overeengekomen. De hiervoor genoemde betaalmethoden zijn tevens de enig geaccepteerde betaalmethoden met een creditcard.
3.3 Bij stornering van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn daarom het eigendom van Zentroa-D. Het retourneren van de goederen door de klant aan Zentroa-D is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.4 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Zentroa-D het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.
3.5 Bij niet nakoming door de klant van wat over betaling is overeengekomen, is Zentroa-D gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
3.6 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Zentroa-D, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Zentroa-D zijn voldaan.
3.7 Betalingen aan Zentroa-D kan door contant betaling bij aflevering, ter plekke aan de deur, of u kunt vooraf het verschuldigde bedrag overmaken op rekening NL35 INGB 0006506150 ten name van Zentroa-D. Als u een Paypal-account heeft kunt u ook een betaalopdracht maken naar emailadres: hansvanwijn@gmail.com
Artikel 4 - Levering/leveringstermijnen
4.1 De levertijd bedraagt 5 werkdagen tenzij anders vermeld. Als hiervan onbedoeld wordt afgeweken zal de bestelling uiterlijk na 30 dagen worden afgeleverd.
4.2 Leveringen franco vinden uitsluitend plaats binnen regio Haaglanden, leveringen in Nederland worden met een bijdrage in de transportkosten belast.
4.3 Zentroa-D rekent minimaal € 5,00 bij bestelling van 1 order. Bij bestelling van 80 euro en meer in 1 order, vervalt de bijdrage in de bezorgkosten. Van deze bijdragen in de bezorgkosten kan worden afgeweken wanneer dat op de website van Zentroa-D expliciet is aangegeven of is afgesproken tussen koper en verkoper.
4.4 De levertijd bedraagt 5 werkdagen, of een anders gemelde levertijd op de site, of in emailberichten. Van deze levertijden kan worden afgeweken als dat op de website van Zentroa-D of in emailberichten expliciet is aangegeven.
4.5 Zentroa-D kan bestellingen verwerken met verschillende levertijden. Eventueel kan een bestelling in delen worden afgeleverd. Er worden eventueel per zending verzendkosten in rekening gebracht. Kan Zentroa-D de bestelling niet in 1 keer afleveren, dan worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht.
4.6 Zentroa-D zal alles in het werk stellen om aanbiedingen die een feestdag betreffen (zoals moederdag, Valentijnsdag, Pasen, kerst, enz), daadwerkelijk op die feestdag geleverd te zien. Voor te vroege of te late bezorging van een bestelling zijn wij echter niet aansprakelijk.
4.7 De door Zentroa-D opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.8 Bij niet bederfelijke goederen kan Zentroa gebruik maken van de fysieke distributie van de bestelling(en) van de klant gebruik van derde partijen zoals PostNL, Selektvracht, TNT, DHL, eigen besteldienst en anderen. De bestelling wordt (met uitzondering van zon- en feestdagen) zonodig tweemaal in de middagbezorging aangeboden. Bij niet thuis kan het pakket bij de buren afgeleverd aangeboden worden. De geadresseerde krijgt een kaartje in de brievenbus, waarop vermeld staat op welk nummer het pakket is afgeleverd. Indien de bestelling ook dan niet kan worden afgeleverd, dan vindt er een derde (en evt. vierde) aanbieding in de avonduren plaats. Pakketten die in het geheel niet kunnen worden afgeleverd, worden retour gezonden naar het Zentroa-D hoofdkantoor in Den Haag.
Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1 Zentroa-D is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 6 - Risico
6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Zentroa-D. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Zentroa kunnen worden uitgesloten.
Artikel 7 - Bestellingen/communicatie
7.1 Zentroa-D kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Zentroa-D, dan wel tussen Zentroa-D en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Zentroa-D.
Artikel 8 - Afkoelingsperiode
8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Zentroa-D te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
8.2 Indien de klant de overeenkomst als gevolg van artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, fax of brief) aan Zentroa-D te melden. De klant dient het product - na overleg met Zentroa-D - te sturen naar een door Zentroa-D vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet door de koper ongeschonden aan Zentroa-D worden geretourneerd in de originele verpakking. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
8.3 Indien de klant al enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Zentroa-D ingevolge artikel 8.1. en 8.2 van deze Leveringsvoorwaarden heeft herroepen, zal Zentroa-D binnen 7 werkdagen nadat Zentroa-D het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, opdracht tot terugstorting op de bank- of girorekening van de klant geven.
8.4 Zentroa-D behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van de afkoelingsperiode wordt gemaakt.
8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Zentroa-D schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Zentroa de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Zentroa heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
Artikel 9 - Garanties / retouren / annuleringen / mutaties
9.1 Vanwege de korte doorlooptijd van de order en het feit dat de orders vooraf betaald zijn door de klant via Paypal, is het niet mogelijk om orders te muteren. Orders kunnen wel geannuleerd worden. De klant dient zich daartoe zo spoedig mogelijk in contact te stellen met de afdeling expeditie van Zentroa.
9.2 Door de afdeling verkoop wordt bepaald hoe de annulering plaats zal vinden, afhankelijk van de afleverstatus van de order. Indien de order al onderweg is naar de klant, dient men de order bij aflevering te weigeren. Nadat de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn, wordt het orderbedrag teruggegeven.
Artikel 10 - Klachten
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Zentroa-D serieus in behandeling worden genomen.
10.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling verkoop van Zentroa-D onder vermelding van het ordernummer. Klachten kunnen op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur worden ingediend.
10.3 Zentroa-D zal binnen 2 werkdagen de klacht in behandeling nemen. Zentroa-D zal de klant hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.
10.4 Klachten aangaande breuk of onjuiste levering (indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld), dient de klant binnen 2 dagen na ontvangst van de order te melden bij de afdeling verkoop van Zentroa-D.
10.5 Door de afdeling verkoop wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de order wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag teruggegeven zodra de order in goede staat is teruggekomen in ons magazijn. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.
10.6 Voor klachten aangaande de kwaliteit van de order, moet de klant zich binnen 1 week na de leveringsdatum in contact te stellen met de afdeling verkoop van Zentroa-D.
10.7 In overleg met de klant wordt de aard van de klacht vastgesteld. Indien de klacht gegrond is wordt het orderbedrag van de desbetreffende order teruggegeven. Bij het vermoeden van misbruik behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.
Artikel 11 - Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
11.2 Creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door Zentroa-D in geen enkel bestand worden opgeslagen.
11.3 De klant kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van de klant die zijn opgenomen in het bestand van Zentroa-D. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.
Artikel 12 - De afdeling verkoop van Zentroa-D
12.1 De afdeling verkoop van Zentroa-D is op maandag tot zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar bij Zentroa op:
kantoor: Emmatraat 49, 3258AG Den Bommel, afhaalshop: Naaldwijkseweg 38, 2291PA Wateringen
telefoon: 0187 218 757 – 0616780754 , fax: 0842253127
e-mail: klantenservice@kivo-denhaag.nl
12.2 Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Zentroa-D via e-mail: klantenservice@kivo-denhaag.nl of per post.
Artikel 13 - Diversen
13.1 Zentroa-D zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten kunnen worden ontleend.
13.2 klantenservice@kivo-denhaag.nl en www.zentroa.nl zijn een "URL" van Zentroa-D. Zentroa-D staat ingeschreven onder nummer 27281294 bij de Kamer van Koophandel Den Haag.
Artikel 14 - Toepasselijke recht en geschillenregeling
14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zentroa-D is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen Zentroa en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Den Haag.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Gastenboek

  • 14-12-2016 - Wat is de afmeting van de snuffelmat? lees meer
  • 08-10-2016 - Om de Suitical Sleeve aan een achterpoot op de plaats...  lees meer
  • 07-10-2016 - Hoe blijft de recoverysleeve goed om de achterpoot van een...  lees meer
Plaats een bericht
  • stempel
  • KIVO logo
  • hondenjpg117

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Retouren

Retouren bij producten, niet voor vers vlees: Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van je eigen huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van een vervoerder. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan je contact opnemen via info@kivo-denhaag.nl. Kivo zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

© 2013 - 2017 KIVO-DenHaag | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie